Hệ thống thông tin Quản lý nhà nước về ATTP tỉnh Thanh Hóa

BAN CHỈ ĐẠO VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THANH HÓA

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THANH HÓA

ĐỊA CHỈ: SỐ 35 ĐẠI LỘ LÊ LỢI - PHƯỜNG LAM SƠN - THÀNH PHỐ THANH HÓA

Điện thoại: 0237 3952828 | Email: vpdpattp@thanhhoa.gov.vn